Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity nabízí účastníkům konference,
doktorandkám a doktorandům z řad pedagogických fakult i uměleckých škol možnost k prezentaci jejich
výzkumných záměrů, cílů i výsledků nejen disertační práce.

Konference zastřešuje oblast umění, teorie výtvarného umění, galerijní pedagogiky a její praxe. Zvolené téma
odpovídám na otázku: jak je chápán vztah mezi uměním a výzkumem v současné výtvarné a galerijní pedagogice. Následné diskuze tedy vybízí k úvahám o propojení umělecké tvorby a výzkumného procesu. V návaznosti na vývoj výtvarné pedagogiky je žádoucí otázka, zdali se vztah výtvarné edukace k umění v průběhu let měnil a jak je vnímán současnými teoretiky. Nabízí se též prostor pro analýzu role umělce-pedagoga. Konference svým zaměřením
i na oblast galerijní pedagogiky otevírá debatu související se zprostředkování umění v post-digitální době
a zkoumá příčiny a důsledky diváckého (ne)zájmu o galerie.

Účastníci budou požádáni, aby předkládané texty připravili dle pokynu. Forma předkládaných textů do sborníku
bude začátkem dubna k dispozici na stránkách webu konference, v sekci Sborník
. Příspěvky budou dodány v elektronické podobě v českém nebo slovenském jazyce, následně budou přeloženy do anglického jazyka. Příspěvky by měly
souviset s prezentovaným tématem.

Informace o přijetí textů do sborníku bude odeslána koncem října 2019.